Sunday, April 19, 2009

Danish Researchers find 9/11 Buildings Brought Down by Explosives


By Thomas Hoffman

Asbest og glasfiber fløj rundt i New Yorks gader, da tvillingetårnene styrtede sammen efter angrebet på World Trade Center 11. Asbestos and glass flew around New York streets when the Twin Towers collapsed after the attack on the World Trade Center 11 september 2001. September 2001. Nu ser det ud til, at materialerne havde selskab i støvet af højenergetisk materiale, som måske har smeltet den bærende struktur i tvillingetårnene. Now it appears that these materials had company in the dust of højenergetisk material which might have melted the supporting structure of the Twin Towers. (Foto: Federal Emergency Management Agency) (Photo: Federal Emergency Management Agency)

Det var tilsyneladende ikke kun kontormaterialer, vægge og lofter, som blev pulveriseret og spredt ud over store dele af Manhattan, da World Trade Center i 2001 blev ramt af to fly under et voldsomt terrorangreb mod USA. It was apparently not only office equipment, walls and ceilings, which were pulverized and spread over large parts of Manhattan as the World Trade Center in 2001 was hit by two aircraft during a violent terrorist attacks against the United States.

Støvet indeholdt ifølge en videnskabelig artikel også rester af vellavet nanotermit - et specialfremstillet materiale med så meget energi, at det kan udvikle enorm varme og være decideret eksplosivt (se boks i bunden af artiklen). The dust contained, according to a scientific article also traces of well-nanotermit - a custom-made material with so much energy that it can develop tremendous heat and be decidedly explosive (see box at the bottom of the article).

Den kemiske reaktion danner flydende metal, der med temperaturer på omkring 2.500 grader celsius kan have smeltet de stålbjælker, som var kernen i tårnene i World Trade Center. The chemical reaction forms the liquid metal, with temperatures around 2500 degrees Celsius may have melted the steel beams that were the core of the towers of the World Trade Center.

»Eksplosiver i World Trade Center« 'Explosives into the World Trade Center'
Den aktive nanotermit - også kaldet supertermit - er fundet af en international gruppe gennem grundige analyser af fire forskellige støvprøver, som blev samlet sammen på Manhattan i New York i timerne og dagene efter terrorangrebet 11. The active nanotermit - also called supertermit - found by an international group through careful analysis of four different dust samples that were grouped together in Manhattan in New York in hours and days after the terrorist attacks on 11 september 2001. September 2001.

De opsigtsvækkende resultater er netop offentliggjort i The Open Chemical Physics Journal - et peer-reviewed tidsskrift, som er frit tilgængeligt på nettet. The spectacular performance has just published in The Open Chemical Physics Journal - a peer-reviewed journal that is freely available online. Peer-review betyder, at analyser og resultater i artiklen er gennemgået og blåstemplet af professionelle fagfolk. Peer review means that the analysis and findings in the article has been reviewed and endorsed by professional practitioners.

Én af artiklens ni forfattere er Niels Harrit, lektor på Kemisk Institut på Københavns Universitet. One of nine authors of the article is Niels Harrit, Associate Professor of Chemistry Institute of the University of Copenhagen.

»Det her er et gennembrud rent fagligt. "This is a purely technical breakthrough. Det er første gang, nogen påviser på højeste videnskabelige plan, at der var eksplosiver i World Trade Center,« siger Niels Harrit til videnskab.dk. This is the first time ever showing at the highest scientific level, that there were explosives in the World Trade Center, "said Niels Harrit to videnskab.dk.

Kontrolleret nedrivning Controlled demolition
Ifølge Niels Harrit passer fundet godt til optagelser fra 11. According to Niels Harrit matches found for recordings from 11 september af flydende metal, som løber ud af tårnene umiddelbart inden, de styrter sammen. September of liquid metal flowing out of the towers just before they collapse. Og det forklarer, hvorfor der mange uger senere stadig var søer af smeltet jern i ruinerne af tårnene. And it explains why many weeks later, still lakes of molten iron in the rubble of the towers.

Samtidig tilbyder opdagelsen en logisk forklaring på, hvorfor de 400 meter høje tårne kunne styrte lodret sammen med en hastighed tæt på frit fald, selvom de normalt blev holdt oppe af solide stålkonstruktioner, der var bygget til at modstå f.eks. While the discovery offers a logical explanation of why the 400-meter high towers could overthrow vertically with a speed close to free fall, although they usually held up by solid steel structures that were built to withstand such. kolliderende fly . conflicting aircraft.

»Observationerne indikerer, at der er blandt andet er brugt nanotermit, og resultaterne fra vores analyser er helt i overensstemmelse med, at der var tale om en kontrolleret nedrivning af tårnene,« siger Niels Harrit og tilføjer, at den sprængstoflignende blanding må have været plantet i selve bygningerne. "Observations indicate that there is one other used nanotermit, and results from our analysis is entirely consistent with the fact that it was a controlled demolition of the towers," said Niels Harrit, adding that the explosive-like mixture may have been planted in the buildings.

»Termitten kan ikke være kommet fra de to fly. 'Termites can not come from the two planes. Nanotermit skal ligesom andre sprængstoffer placeres ordentligt og tæt på de bærende stålbjælker, mens selve sprængningen kan styres elektronisk,« lyder det fra Niels Harrit. Nanotermit be like other explosives placed extremely close to the main beams, while the detonation can be controlled electronically, "says the Niels Harrit.

Spor af mange tons termit Traces of many tonnes of termites

Gruppen af forfattere har fundet disse karakteristiske rød/grå splinter ('chips') i alle fire støvprøver, der blev indsamlet i New York umiddelbart efter terrorangrebet 11. The group of authors have found such characteristic red / gray pieces ( 'chips') in all four dust samples were collected in New York immediately after the terrorist attacks 11 september. September. Det røde lag indeholder kulstof, oxygen, aluminium, silicium og jern i et forhold, der ifølge forfatterne passer til nanotermit. Splinterne er magnetiske.(Foto: Niels Harrit) The red layers contain carbon, oxygen, aluminum, silicon and iron in a proportion according to the authors fit nanotermit. Splinter are magnetic. (Photo: Niels Harrit)

Den største officielle undersøgelse af angrebet på tårnene 11. The most official study of the attack on the towers 11 september har ikke analyseret ruiner eller støv for rester af termit eller sprængstoffer. September has not analyzed the ruins or dust for termites, or traces of explosives.


National Institute of Standards and Technology konkluderer i stedet i sin rapport, at det smeltede metal er blandt andet aluminium fra de to fly, og at der i øvrigt ikke er grund til at tro, at der var nogen former for sprængstoffer eller lignende i de to tårne. National Institute of Standards and Technology concluded in its report that the molten metal include aluminum from the two planes and that there is not reason to believe that there was any kind of explosives or similar in the two towers.

Ifølge forfatterne er virkeligheden en anden. The authors are really another. I den videnskabelige artikel fortæller de, at en støvprøve renset for synlige stykker glas og beton gemte på 0,1% nanotermit. In the scientific article telling that a dust sample from which all visible pieces of glass and concrete stored at 0.1% nanotermit. Forfatterne understreger, at der skal flere prøver til, før de kan sætte sikre tal på det samlede indhold i støvet fra World Trade Center - men ifølge Niels Harrit ser det ud til, at »mange tons ureageret termit« er blevet spredt rundt i New Yorks gader og lejligheder efter de to tårnes kollaps. The authors points out that a number of samples before they can provide figures on the total content of dust from the World Trade Center - but, according to Niels Harrit it appears that many tonnes of unreacted termites "have been spread around in New York streets and apartments after the two towers collapse.

Godt til at ødelægge materiel Good to destroy stock
Inden for det danske forsvar har man et indgående kendskab til normal termit. Within the Danish military has a thorough knowledge of normal termites. Chef for ammunitionsrydningstjenesten, Michael Krogh, kalder det for »lidt af et levn fra Den kolde Krig«. Head of explosive ordnance disposal service, Michael Krogh, calling it "a bit of a relic of the Cold War. Han fortæller, at termit er godt - og bliver brugt - til at ødelægge materiel , inden det falder i fjendens hænder. He says that termites are good - and is being used - to destroy the stock before it falls into enemy hands.

Michael Krogh kender ikke nano-versionen, men han kan umiddelbart godt forestille sig, at den kunne bruges til at rive en bygning ned. Michael Krogh unaware nano version, but he may just well imagine that it could be used to tear the building down.


Når almindelige termitter bliver brændt af, dannes mikroskopiske kugler af jern (billedet til venstre). When ordinary termites are roasted by forming microscopic balls of iron (picture left). Samme slags kugler er fundet i stor mængde i alle prøver af støvet fra World Trade Center (til højre). The same kind of bullets were found in large quantity in all samples of dust from the World Trade Center (right). Kombineret med fundet af rød/grå splinter i støvet får det Niels Harrit til at konkludere, at der »foreligger et uomgængeligt bevis« på, at der blev anvendt termit til at rive WTC ned. Combined with the discovery of red / gray splinters of the dust getting Niels Harrit to conclude that there "is an indispensable proof" that the termites were used to demolish WTC down. (Fotos: The Open Chemical Physics Journal) (Photos: The Open Chemical Physics Journal)
»Termit brænder let gennem jern og beton med nogle tusinde graders temperatur. 'Termites easily burn through steel and concrete with a few thousand degree temperature. Det svære er at få den til at brænde vandret, for det er tyngdekraften, der styrer bevægelsen. The difficult thing is to get it to burn horizontally, as it is gravity that controls movement. Men hvis man kan få den til at brænde skråt ned igennem, kunne man nok få jerndragere til at glide og på den måde ødelægge strukturen,« vurderer Michael Krogh. But if you can get it to burn down through the inclined, you could probably get jerndragere to slip and thus destroy the structure, "assesses Michael Krogh.

»Så kunne man få sat lidt dynamik i bygningen, så den bevæger sig, lidt på den måde som Twin Towers styrtede sammen på. 'So we could get a little momentum in the building so that it moves a little in the way the Twin Towers collapsed on. Når der først kommer gang i nogle konstruktionsdele, så fortsætter den bare med at kollapse. Once a revival in some design elements, so it just continues to collapse. Jeg kunne forestille mig, det kunne være sådan noget,« lyder det fra Michael Krogh - vel at mærke inden han bliver gjort opmærksom på, at samtalen handler om netop tvillingetårnene og 11. I could imagine it could be something, "says the Krogh Michael - he is before he becomes aware that the conversation is about just the Twin Towers and 11 september. September.

Michael Krogh tilføjer, at det er så omfattende et projekt, at man plejer at bruge små, indborede ladninger af sprængstoffer for at få sat processen i gang. Michael Krogh adds that it is so extensive a project that we usually use small household shipments of explosives ready to put the process in motion.

Svært at holde hemmeligt Hard to keep secret
Terrorforsker Martin Harrow interesserer sig blandt andet for den tekniske del af terrorhandlinger. Terror Researcher Martin Harrow interest among others for the technical part of the terrorist acts. Han fortæller, at terrorangreb stort set altid bliver udført med sprængstof af »meget dårlig kvalitet«, og at det som regel enten er hjemmelavet eller billigt og kommercielt. He says that terrorist attacks almost always performed with explosives of very poor quality "and that it is usually either homemade or cheap and commercially. Avancerede sprængstoffer er svære at få fat i, er meget dyre og bliver som regel kun brugt i miner eller ved militæret. Advanced explosives are difficult to obtain, is very expensive and are usually only used in the mines or the military. Derfor er han skeptisk, da han får beskrevet nanotermit og får at vide, at det skulle være brugt i forbindelse med 9/11. Therefore, he is skeptical because he has described nanotermit and told that it should be used in connection with 9 / 11.

MERE OM NANOTERMIT MORE ABOUT NANOTERMIT
Nanotermit er beskrevet i artikler på nettet hos bl.a. Entrepreneur.com og Wikipedia . Nanotermit described in the articles online, including Entrepreneur.com and Wikipedia.

Det er desuden omtalt i en artikel på Physorg.com om en mulig ny kræftbehandling, opfundet af forskere i samarbejde med det amerikanske militær. It is also mentioned in an article in Physorg.com about a possible new cancer treatment, invented by researchers in cooperation with the U.S. military.

»Man eksponerer sig selv enormt meget, når man laver den slags ting. "We expose themselves enormously much when doing things like this. Når man tænker på, hvor meget en organisation gør for at holde sådan en operation hemmelig i forvejen, så bliver det kun sværere, hvis vi taler avancerede sprængstoffer,« konstaterer Martin Harrow. When you consider how much an organization is doing to keep such a secret operation in advance, it becomes only more difficult if we are talking advanced explosives, "notes Martin Harrow.

Efter han har tænkt konsekvenserne lidt igennem, fortsætter han: After he has thought through the consequences suffered, he continues:

»Når man tænker på de foregående terrorangreb fra al-Qaeda, lyder det mærkeligt, at de pludselig skulle bruge mange tons avanceret sprængstof. "When you think about the previous attacks by al-Qaeda, it sounds strange that they suddenly had to use many tonnes of sophisticated explosives. Hvis man alternativt forestiller sig, at en efterretningstjeneste skulle løbe risikoen for at blive opdaget, mens den smugler flere hundrede tons sprængstoffer ind... If one alternative imagines that one secret to run the risk of being detected, while the smuggling hundreds of tonnes of explosives into ... Nej, det lyder mærkeligt på alle mulige måder,« mener Martin Harrow, ph.d.-studerende på Dansk Institut for Internationale Studier. No, it sounds strange in every way possible, "said Martin Harrow, PhD student at the Danish Institute for International Studies.

»Kan være normalt støv« Can be normal dust '
Videnskab.dk har forsøgt at tjekke artiklens indhold hos uafhængige forskere, som arbejder med nanoteknologi. Videnskab.dk tried to check the content of the article from independent researchers working in nanotechnology. Professor i uorganisk kemi Jens Ulstrup fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) kender ligesom de øvrige kilder ikke til nanotermit, men han har skimmet artiklen igennem og vurderer, at analyserne er lavet på baggrund af »meget velegnede« tests efter gældende normer. Professor of inorganic chemistry from Jens Ulstrup Technical University of Denmark (DTU) know like the other sources not nanotermit, but he has skim through the article and determines that tests are made on the basis of 'very useful' tests in accordance with current standards.

Vi har fundet 'the loaded gun' We have found 'the loaded gun'
- Niels Harrit - Niels Harrit
Det samme gør hans kollega på DTU, professor i mikroskopi Andy Horsewell. Similarly, his colleague at DTU, professor of microscopic Andy Horse Well. Efter en hurtig gennemlæsning tvivler Andy Horsewell til gengæld på, at artiklen påviser nanotermit i støvet. After a quick perusal doubt Andy Horse Well in return, that the article shows nanotermit in the dust.


»Forfatterne viser et indhold af ganske almindelige mineraler som aluminium og jernoxid, som ikke er overraskende i støv fra en bygningsbrand. 'The authors show a content of ordinary minerals like aluminum and iron, which is not surprising in dust from a building fire. Jeg vil ikke være overrasket, hvis de målte kemiske sammensætninger kom fra en hvilken som helst brandtomt, men jeg kan tage fejl, for jeg skal understrege, at jeg ikke ved noget om hverken termit eller nanotermit,« siger Andy Horsewell, som er medredaktør på det ansete tidsskrift Materials Science and Technology. I would not be surprised if the measured chemical compositions came from any burnt, but I could be wrong, for I must stress that I do not know anything about either termites or nanotermit, "says Andy Horse Well, who is co-editor of the prestigious journal Materials Science and Technology.

Andy Horsewell tilføjer, at han ikke bliver klog på termitter af at læse artiklen, fordi den ikke uddyber målingerne eller får uvildige internationale eksperter til at forholde sig til emnet. Andy Horse Well adds that he is not wise to termites to read the article because it did not elaborate on the measurements or have independent international experts to address the issue.

Kendte skeptikere Known skeptics
Niels Harrit og de otte medforfattere er kendt som kritikere af de officielle rapporter om, hvad der fik de to tårne og den mere ukendte Bygning 7 ved siden af til at styrte sammen efter angrebet 11. Niels Harrit and eight co-known as critics of the official reports about what caused the two towers and the more unknown building 7 next to collapse after the attack 11 september. September. Niels Harrit mener, at det kan gøre kritikken af artiklens konklusioner værre end normalt. Niels Harrit believes it can make the criticism of the article's conclusions is worse than usual.

LÆS OGSÅ READ ALSO
Interview med Niels Harrit: Videnskabeligt bevis for gammel viden om 9/11 Interview with Niels Harrit: Scientific evidence of ancient knowledge of 9 / 11

»Det vil kritikerne naturligvis bruge mod os. 'The critics of course will use against us. Hvis man ikke kan spille bolden, må man angribe manden. If you can not play ball, you attack the man. Men vi har foretaget en kriminalteknisk undersøgelse på videnskabeligt niveau, og resultaterne kan indgå som tekniske beviser, hvis og når der kommer en retssag,« mener Niels Harrit. But we've made a criminal technical investigation on a scientific level, and the results may serve as technical evidence, if and when there will be a trial, "said Niels Harrit.

»Vi har fundet nanotermitter, og hvis de ikke er brugt til at rive tårnene ned, må nogen kunne fortælle, hvorfor og hvordan de så er havnet der,« siger han. "We have found nano termites and if they are not used to tear down the towers, may ever be able to tell why and how they have ended up there," he said.

Videnskab.dk har talt med en række kilder i professionelle danske nedrivningsselskaber, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Statens Byggeforskningsinstitut og Force Technology; en teknologisk materialeproducent - men ingen kender til nanotermit. Videnskab.dk have spoken to a number of sources in English professional demolition companies, English Fire and Security Technical Institute, National Building Research Institute and Force Technology, a technological material producer - but nobody knows nanotermit. Force oplyser, at man typisk bruger termit til at svejse jernbaneskinner, men har intet bud på, hvorfor det skulle være at finde i en bygning. Force states that typically use termites to weld railway tracks, but no bids on why it should be found in a building.


The End of America: Movie
9/11 Visibility Website
The Exceptional Patriot: Dr. David Ray Griffin
The Exceptional Patriot: Naomi Wolf
The Exceptional Patriot: Charlie Sheen
The Exceptional Patriot: Ed Asner
The Exceptional Patriot: Jesse Ventura
The Exceptional Patriot: Richard Gage
The Exceptional Patriot: Dr. Richard Gardener
The Exceptional Patriot: Kenny Johannemann
Primitive Evil Resurrected in Bedford, Pennsylvania

The Brainwashing of Children in America

Zeitgeist: Addendum---The true source of Terrorism and Slavery

Top Lists

No comments:

Post a Comment